وضعيت اقتصادي

Written by محمد حسین افتخاری Category: آشنایی با روستا
Published Date Hits: 3791
Print

در زندگی ومعیشت امروز پس از شخصیت هویت انسانی ،اقتصاد نقش حساسی را بازی میکند لذا مردم نا گزیرند که در پی اقتصاد ورفاه زنگی مادی بکوشند ، گرچه گرچه زنگی مقایسه ای و قانع نبودن رفاه درونی و آرامش خاطر از اغلب مردم سرزمین ما را سلب کرده است و دچار یک زندگی پر تشویش توأم با اضطراب نموده ،با این همه مشکلات ونارساییها ،بدون اقتصاد نتوان زیست.

روستای آباد دیزج خلیل به جهت واقع بودن در سر راه کاروانسرا وجاده استانبول ومابین شهر های تبریز وسلماس در گذشته نچندان دور ، موقیعت اقتصادی ساده سنتی وبی دردسری داشته اند واهالی آن از زن ومرد ، مشغول کشاورزی ودامداری بومی بوده و با دادوستد پایاپای یک زندگی آرام وبدون دغدغه را سپری می کردند  در واقع با خصلت قانع بودن و سپاس به درگاه ایزدی، به قول امروزی ها از خودکفایی نسبی برخورداربودند . براساس آمار سال 1375 جمعيت فعال (بالاي 10 سال )روستا 2674 نفر بوده که از اين تعداد 1036 نفر شاغل بوده اند (39درصد گروه فعال). بر مبناي همين آمار تعداد شاغلين مرد 875 نفر وشاغلين زن 161نفر بوده است .آمار ارائه شده توسط خانه بهداشت وجهاد کشاورزي افراد شاغل روستا 1072 نفر بوده که در مقايسه با گروه فعال (بالاي 10 سال 87/38 درصد را شامل مي شود .عليرغم اينکه اکثر خانوار هاي روستا به کارهاي زراعي مشغول هستند ، در موقع فصل غير زراعي به ساير فعاليتها مي پردازند که از جمله مي توان به مشاغلي چون قاليبافي ، زنبورداري و..... اشاره کرد که در اولويت  دوم منبع در آمدي قرار مي گيرند .

همانگونه که اشاره گرديد تعداد شاغلين روستا در سال 1384 معادل 1072 نفر بوده که 87/38  درصد گروه فعال را در بر مي گيرد . از تعداد 2758 نفر گروه فعال ، 1351نفر مرد و 1407نفر زن بوده اند . مطابق آمر دانش آموزي روستا ، تعداد 349 نفر در رده دانش آموزان بالاي ده سال (گروه فعال ) قرار مي گيرد و نقشي در اقتصاد روستا به عهده ندارند. همچنين زنان خانه دار با 2/27 درصد (810 نفر از 1407نفر زن فعال )و افراد بيکار با فراواني 8/13 درصد (439 نفر) مي باشد .به بيان بهتر از 2758نفر گروه فعال ،1509نفر جز گروه فعال اقتصادي وبقيه (1249 نفر)در  رده گروه فعال غير اقتصادي قرار مي گيرند .

جدول وضع گروهاي فعال اقتصادي و غير اقتصادي و شاغلين روستا در سال 1384

جمعيت

تعداد

درصد نسبت به کل جمعيت

جمعيت کل

3165

100

گروه فعال

اقتصادي

1509

71/54

67/47

غير اقتصادي

1249

28/45

کل

2758

100

فعال اقتصادي

شاغل

1072

04/71

بيکار

437

95/28

کل

1509

100

فعال غير اقتصادي

دانش آموزان

439

14/35

46/39

زنان خانه دار

810

85/64

کل

1249

100